ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายจงสวัสดิ์ หุนตระกูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางเบ็ญจางค์ อู่สุวรรณ
งานวางแผนและงบประมาณ

นายธนภัทร ทองดอนพุ่ม
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

นายศุภฤกษ์ เสริมสุข
งานความร่วมมือ

นางเฉียว บัวอุไร
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวเสาวภา สร้อยจำปา
งานประกันคุณภาพแะมาตราฐานการศึกษา

นายเกรียงศักดิ์ เฮงสกุล
งานสวัสดิการร้านค้า

นายจงสวัสดิ์ หุนตระกูล
งานฟาร์และโรงงาน

นายธนบุตร ปิยะพันธุ์
งานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี

นายสุพัฒนา เกตุประทุม
งานสวนสมุนไพร สวนไม้ผล (มะขามป้อม)