ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา

นางมลินี นวนอนันต์
รักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ ร.ต. ธงชัย ชูทรัพย์
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา,หอพักชาย,งานปกครอง,งานนักศึกษาวิชาทหาร

นางสาวปาริณี ทิมพิทักษ์
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นายวรพงศ์ สังข์น้อย
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา,งานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

นางมลินี นวนอนันต์
งานโครงการพิเศษและพัฒนาชุมชน,งานโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรระยะสั้น

นายศิริชัย ผ่องศิริ
งานประกอบอาหารโครงการปฎิรูปการศึกษาเกษตร,โครงการหารายได้ระหว่างเรียน,งานครูที่ปรึกษา

นายจิรวัฒน์ มลิวัลย์
งาครูที่ปรึกษา อกท

นายธนภัทร ทองดอนพุ่ม
งานลูกเสือ

นางสาววนิดา ศรีอินทร์
งานโครงการโรงเรียน ตชด/ปชด

นางเฉียว บัวอุไร
งานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง,ศูนย์การเรีนรู้เกษตรอินทรีย์ชีววิถีกาญจนบุรี

นายกฤษณพงศ์ ชมภู่
งานดนตรีและนันทนาการ