แผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายศุภฤกษ์ เสริมสุข
หัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวกชกร สนธิกุล
พนักงานราชการ

นางสาวนฤมล เนตรน้อย
ครูจ้างสอน