ฝ่ายวิชาการ

นายวิทยา ชมโฉม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกฤษณพงศ์ ชมภู่
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และงานสื่อการเรียนการสอน

นางนวลอนงค์ ปิยะพันธ์ุ
หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

นายศุภฤกษ์ เสริมสุข
หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายชลิต บัวอุไร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายศิริชัย ผ่องศิริ
หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นายเกรียงศักดิ์ เฮงสกุล
หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจเกษตร

นางเฉียว บัวอุไร
หัวหน้าแผนกวิชาประมง


งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางขนิษฐา พลอยประดับ
งานทะเบียน

นางสาวณัฐรดา ฤทธิ์เกษร
งานวัดผลและประเมินผล

นางแพรวพรรรณ คงนิล
งานวิทยบริการและห้องสมุด

นายศุภฤกษ์ เสริมสุข
งานอาชีวศึกษาและทวิภาคี