แผนกวิชาประมง

นางเฉียว บัวอุไร
ครู คศ.3

นายนรงค์ฤทธิ์ โพธิ์งาม
พนักงานราชการ

นางสาววนิดา ศรีอินทร์
ครู คศ.2