แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

นายเกรียงศักดิ์ เฮงสกุล
ครู คศ.2

นางเบ็ญจางค์ อู่สุวรรณ
ครู คศ.3

นางศิรินภา พานิช
ครู คศ.2

นางพิมลรัตนน์ ติณสิริสุข
ครู คศ.2

นายธนภัทร ทองดอนพุ่ม
พนักงานราชการ