ครูฝึกสอน

นายวีระชัย ทองพราย
ครูฝึกสอนแผนกวิชาพืชศาสตร์

นายททนที ทวีโชติ
ครูฝึกสอนแผนกวิชาพืชศาสตร์

นายสุรวิชญ์ พรหมรับ
ครูฝึกสอนแผนกวิชาพืชศาสตร์

นางสาวนันทิยา หลงเอ
ครูฝึกสอนแผนกวิชาพืชศาสตร์

นางสาววาสนา อะนันต์
ครูฝึกสอนแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางสาวมธุรส ขุมทองวัฒนา
ครูฝึกสอนแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร