หลักสูตร : แผนกวิชาพืชศาสตร์

แผนการเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชสวน
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
ชั่งโมง
รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
ชั่งโมง
  หมวดวิชาสามัญ       หมวดวิชาสามัญ    
  วิชาสามัญทั่วไป       หมวดวิชาสามัญทั้วไป    
3000-1101
ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3
3
3000-1606
มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน    
3000-1201

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษา

อังกฤษ 1

2
3
3000-1202

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษา

อังกฤษ 2

2
3
3000-1601
ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ
1
1
  หมวดวิชาชีพ    
  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ       วิชาชีพพื้นฐาน    
3000-1420
วิทยาศาสตร์ 1
3
4
3500-0101
วิทยาศาสตร์เกษตร
3
4
3500-0106
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3
4
3000-1523
คณิตศาสตร์ 4
3
3
  หมวดวิชาชีพ
 
 
  วิชาชีพสาขาวิชา    
  วิชาชีพพื้นฐาน
 
 
3502-2004
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
3
4
3500-0102
หลักพันธุศาสตร์
3
4
3500-0105
พฤกษศาสตร์
3
4
  วิชาชีพสาขาวิชา
 
 
3502-2202
การจัดการสถานเพาะชำ    
3502-2003
ดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3
4
  วิชาชีพสาขางาน    
  หมวดวิชาเลือกเสรี
 
 
  .......................................
3
4
3505-2005
เครื่องจักรกลก่อนการเก็บเกี่ยว
3
5
  .......................................
3
4
3500-0001
หลักพืชกรรม (ปรับพื้นฐาน)
2
3
       
       
3500-0004
การจัดการธุรกิจเบื้องต้น (ปรับพื้นฐาน)
2
3
3000-2001
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 1
0
2
3000-2002
กิจกรรมพัฒนาตุณภาพชีวิต 2
0
2
  รวม
 
 
  รวม
 
 
 
จบม.6
23
33
  จบม.6
27
37
 
จบปวช.
21
30
  จบปวช.
25
34
 
ภาคเรียนที่ 3
ภาคเรียนที่ 4
รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
ชั่วโมง
รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
ชั่วโมง
  หมวดวิชาสามัญ       หมวดวิชาสามัญ    
  วิชาสามัญทั่วไป       วิชาสามัญทั่วไป    
3000-1301
ชีวตและวัฒนธรรมไทย
1
1
3000-1308
มนุษย์กับการจัดสภาพแวดล้อม
2
2
  วิฃชาสามัญพื้นฐานอาชีพ       วิชาสามัญพื้นฐานอาชีพ    
3000-0102
การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป
1
2
3000-1240

การศึกษาค้นคว้าภาษาอังกฤษโดย

อิสระ

1
2
  หมวดวิชาชีพ       หมวดวิชาชชีพ    
  วิชาชีพพื้นฐาน       วิชาชีพสาขาวิชา    
3000-1201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ
3
4
3506-2001

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องาน

อาชีพ

3
4
3000-0101

การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ

และเพิ่มผลผลิต

3
3
3505-2111
เกษตรฃลประทาน
3
4
  วิชาชีพสาขาวิชา    
3502-2002
การปรับปรุงพันธุ์พืช
3
4
3506-1002
การจัดการธุรกิจเกษตร
3
4
3501-2001
สัมมนา
1
2
3502-2001
สรีรวิทยาของพืช
3
4
  วิชาชีพสาขางาน
3
4
  วิชาชีพสาขางาน       ...................................
3
4
  ..............................       ...................................
3
4
  หมวดวิชาเลือกเสรี    
3500-0003
ช่างเกษตรเบื้องต้น (ปรับพื้นฐาน)
2
4
  ................................
3
4
       
3502-6001
โครงการ
4
8
       
               
3000-2003
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 3
0
2
3000-2004
กืจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 4
0
2
  รวม
21
32
  รวม    
          จบม.6
21
32
          จบปวช.
19
28
หมายเหตุ : ฝึกงานภาคฤดูร้อน / 2553 (3502-4001 ปฏิบัติการพืชศาสตร์ 1 3 หน่วยกิต)